Items filtered by date: Segunda, 01 Abril 2024

DILI: Durante semana ida nia laran, hahú husi loron 25 fulan-Marsu to’o 01 Abril, tinan 2024, Autoridade Protesaun Sivil liu husi Sentro Nasional Operasaun Protesaun Sivil (CNOPC-Sigla Portugués), rejista uma hamutuk 36 hetan estragus husi dezastre naturais, inklui ema na’in rua lakon vida.

Published in Nasional

Independente Digital TV