Alkatiri Rejeita Osan Tokon $20 Lakon iha ZEESM Featured

By Cristina Ximenes Agostu 27, 2018 6916
Prezidente Autoridade RAEOA, Mari Alkatiri Prezidente Autoridade RAEOA, Mari Alkatiri

OEKUSI: Relasiona informasaun ne’ebé espalla iha públiku katak osan hamutuk tokon $20 lakon iha projetu Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM) hetan rejeisaun husi Autoridade Rejiaun Autónoma Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA).

“Laiha osan lakon nein duit ida”, dehan Prezidente Autoridade RAEOA, Mari Alkatiri, iha Aeroportu Komoro, horisehik.

Nia dehan, iha prosesu pagamentu ne’e maka tenke iha rekomendasaun atu hadi'a buat hotu-hotu. Agora balun dehan dadus hatudu irregularidade mosu barak tebes iha projetu ZEEMS.

Tuir Alkatiri, relatóriu auditoria Tribunál Tribunál Kontas ne’e ba tinan 2014-2015 nian.

Auditoria hotu ona agora sira aprezenta sira relatóriu hodi fó fulan neen atu saida maka sira rekomenda atu autoridade sira responde.

Nia esplika, iha adjudikasaun direita ba empreza sira no halo fiskalizasaun, tanba hakarak obra ne’ebé iha kualidade.

Kuandu husik ema kontratu sira halo ona depois laiha fiskalizasaun ne’ebé di’ak, depois atu kontrola la hetan.

Foin daudaun ne’e governu hatún ZEESM nia-osan maibé, Alkatiri lakohi diskute tanba buat ne’e governu maka hatene. Hakarak dezenvolvimentu atu la’o ba oin ka atu hapara ka oinsá, ne’e halo tuir saida maka Estadu nia hakarak.

Tuir fó sai iha média sosiál katak rezultadu auditora ne’ebé halo ba projetu ZEESM identifika kustu sosa materiál balun ne’ebé la razoavel, inklui mós osan hamutuk tokon $20 ne’ebé lakon laiha justifikasaun.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV