Sexta, 20 Setembru 2019 | Login
Presidente Parlamentu Nasionál, Arão Nóe de Jesus Amaral. FOTO:doc Presidente Parlamentu Nasionál, Arão Nóe de Jesus Amaral. FOTO:doc

PN Laiha Tempu Atende MUTL Featured

DILI: Parlamentu Nasionál (PN) oras ne’e dau-daun iha ajenda barak atu atende tanba ne’e seidauk iha tempu atu atende karta Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) ba asuntu sosa karreta deputadu sira.   

Antes ne’e tuir porta-vos MUTL, Jones Sege deklara apoiu PN sosa kareta foun, ba deputadu V lejizlatura maibé tenke tuur hamutuk ho xefi bankada sira atu oriente ninia partidu hodi ezijé eis deputadu sira entrega hikas karreta prado tuan.

MUTL mós haruka ona karta hodi marka audensia ho Presidente PN ho data limitasaun loron haat hodi ko’alia kona-ba paradeiru karreta ne’ebé to’o oras ne’e privatizadu.

“Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál mak la konsidera ami nia karta hodi kotinua sosa karreta, MUTL sei iha politika hodi halo asaun kansela sosa karreta foun ba deputadu,”dehan nia iha Jardim 5 de Maiu.

Hatan ba kestaun ne’e tuir Presidente Parlamentu Nasionál, Arão Nóe de Jesus Amaral hatete, orgaun soberania daruak ne’e servisu barak atu atende tanba ajenda mós barak atu halo.

“Ami agora servisu sei barak atu halo, tanba ne’e haree lai ajenda sira halo hotu hafoin ami bele haree fali tempu hodi fiksa data”dehan Presidente Parlamentu Nasionál Arão Nóe iha uma fukun horisehik.

Iha fatin hanesan tuir Presidente Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres hatete, akizasaun karrreta ba deputadu sira no desiaun ba aleniasaun ne’e dehan bazeia ba autonoma finanseira parlamentu nian hodi deside alienasaun ne’e ho kustu rihun $8,000, provoka reasaun públiku nian to’o ikus kansela fali.

“Ha’u momentu ne’eba hanesan Xefi bankada dehan alienasaun karreta prado ho folin rihun $8,000 baratu liu, parese husi governu mai ne’e rihun $2,200 ba alienasaun,”dehan nia iha PN horisehik.

Estadu ne’e implementa sistema poupansa no sustentabilidade finansas publika nian tenke halo jestaun ne’ebé di’ak.

DTT Seidauk Simu Karta Troka Fali Xapa Karreta ba PN

Entretantu, Diresaun Nasionál Trasporte Terestre(DNTT) oras ne’e dadaun rejista  ona karreta prado Parlamentu Nasionál nian iha sistema hamutuk 52 mak troka ona xapa matrikula privadu,tanba hetan karta husi konselu Adiministrasaun Parlamentu Nasionál.

“Relasioná ho karreta deputadu sira nian ne’ebé troka ona ba xapa matrikula privadu hamutuk 52,  no to’o ohin loron seidauk iha ema ida mai deklara atu troka fali xapa matrikula fo fila fali ba parlamentu nasionál,”dehan nia iha knaar fatin DNTT Balide Dili,(19/02)

Oras ne’e dadaun sei nafatin rejista DNTT no xapa matrikula ne’ebé mak privadu, nune’e konsidera ona hanesan karreta privadu, tanba hetan karta husi Sekretariadu Parlamentu Nasionál hodi troka xapa karreta estadu ba privadu.

Nia dehan, kona-ba karta ne’e haruka ba DNTT iha inisiu tinan 2018 nune’e dadús hirak ne’e mós husi parte Komisaun Anti Korupsaun no Presidente Parlamentu Nasionál rasik rekola ona.

Kona ba resposabilidade ba asutu troka xapa matrikula ne’e, nia dehan la’o tuir kodigu estrada karreta hotu tenke rejistu iha DNTT atu halo prosesu mesmu governu polisia no sidadaun hotu.

Nia dehan, sei bainhira prosesu hirak ne’e mak apresenta ba tribunal deside karreta hirak ne’e devolve fali ba Parlamentu Nasionál, parte DNTT sei troka fila fali no husu mós ba eis deputadu sira atu entrega.

Read 2020 times
Rate this item
(1 Vote)