Segunda, 01 Juñu 2020 | Login
Advogadu Pedro Advogadu Pedro

Rai iha Kaitehu Propriedade Privadu Featured

DILI:Advogadu Kompaña Marino Enterprise Pedro Aparicio esplika, rai ne’e nu’udar propriedade husi kompaña Marino Enterprise ne’ebé kompaña Cina Harbour Lda utuliza hodi tau makina dulas fatuk atu halo obra Portu Tibar.

Kona-ba rai ne’ebé daudauk ne’e sai problema, nia esplika, iha dokumentus rua, ida mak land A no ida seluk land B.

“Land A ne’e rai privadu, land B ne’e mak rai estadu,” dehan nia.

Iha tinan 2018/2019, Pedro dehan, kompaña Marino Enterprise hatama pedidu ba Ministériu Justisa (MJ) atu halo kontratu arendamentu ba Land B.

“(Razaun) Primeiru, antes ne’e kompaña Marino Enterprise mak ke’e fatuk uluk iha ne’eba, Segundu rai ne’e (rai Marino Enterprise) baliza kedas ho rai estadu nian. Tanba razaun rua ne’e mak sira (Marino Enterprise) iha direitu prioridade atu halo kontratu arendamentu ho governu,” nia esplika.

Iha momentu ne’ebá, bainhira kompaña Marino Enterprise hatama pedidu, Advogadu ne’e hatutan, kompaña Cina Harbour mós hatama pedidu no ikus mai Ministru Justisa rezeita pedidu husi kompaña Marino Enterprise no simu pedidu husi Kompaña Cina Harbour, katak Land B fó arendamentu ba Cina Harbour.

Hafoin desizaun ne’e tuun, nia dehan, Kompaña Marino Enterprise la simu no haruka rekursu irarkia ba PM Taur Matan Ruak, hafoin PM haruka fali dokumentus ba MJ hodi resolve.

“Ami la aseita, ami halo rekursu irarkia ba iha Primeiru Ministru kona-ba rai ida land B ne’e, tanba rai Land B ne’e rai estadu nian laos rai ami nian, ami halo pedidu ba Primeiru Ministru depois Primeiru Ministru haruka fali dokumentus ne’e mai iha Ministru Justisa atu rezolve.”

Maibé, tanba Cina Harbour iha interese ba rai ida ne’e, nia dehan, sira husi kotuk mai koalia ho Marino Enterprise atu rezolve didi’ak.

Kompaña Cina Harbour hakarak atu arende hotu rai privadu ho rai estadu no kompaña Marino Enterprise aseita hodi entrega dokumentu rai no mapa lokalizaun ba Cina Harbour.

Ho konkordansia ida ne’e, Pedro dehan, ikus mai Kompaña Marino Enterprise haruka kart aba MJ hodi dada an no husik kompaña Cina Harbour mak halo arendamentu ba Land B.

Ikus mai, kompaña rua ne’e negosia atu halo kontratu ba Land A. Iha inisiu kompaña Marino Enterprise husu $2.00 kada metru kuadradu/fulan. Maibé, hafoin liu husi prosesu negosiasaun folin ne’e tuun ba sentavus $0.48 kada metru kuadradu/fulan.

Ho land A ne’ebé ho luan 19.000 metru kuadradu, kompaña Cina Harbour aseita atu selu $100.000 kada tinan ba kompaña Marino Enterprise.

“Depois sira aseita hotu ona, iha fulan Maiu kontratu mós fó hotu ona, ne’ebé draft kontratu ne’e sira halo dala rua, ne’e kona ba $100 mill nian. Iha fulan Maiu koalia presu hotu ona,” nia esplika..

Maibé, ikus mai mosu polemika hafoin iha 29 Agostu 2019 TDD hasai desizaun, no reasaun husi Xanana Gusmão iha 10 Setembru foin lalais.

Tanba mosu ona polemika, Advogadu ne’e dehan, kompaña Marino Enterprise hanesan nain ba rai deside atu hamate prosesu ne’e no hakarak atu rezolve liu husi mediadór ka arbitru.

“Husu ba maun Xanana hanesan lider karismatik, aman ba rai ida ne’e, eroi, na’i-ulun boot ba rai ida ne’e atu sai mediadór ba prosesu ida ne’e,” nia afirma.

Read 1813 times
Rate this item
(1 Vote)