Sábadu, 04 Abril 2020 | Login
Banner anti korupsaun Banner anti korupsaun

Deskusaun ba Lei Anti Korrupsaun Suspende ba Setembru Featured

DILI: Deputadu sira iha Komisaun A Parlamentu Nasionál ne’ebé trata asuntu Konstitusaun no Justisa foin mak diskuti artigu 22 husi total artigu 140 iha Lei Anti Korrupsaun (LAK).

Vise Prezidente Komisaun A Francisco de Vasconcelos hatete, husi total artigu 140 iha LAK, komisaun foin diskuti artigu 22.

“Husi 140 ital artigus ita foin iha 22 artigus ne’ebe foin mak kapitulu ida hotu, sei falta kapitulu neen,” informa deputadu ne’e iha PN, Sesta (19/07).

Maske sei falta artigu lubuk ida ne’ebé presiza diskuti, maibé Komisaun A deside hodi suspende diskusaun ba fulan Setembru tinan ida ne’e.

Ba desizaun ida ne’e, Vise Prezidente Komisaun ne’e dehan, tanba membru komisaun balun sei halo hela estudu komparativu relasiona ho LAK.

“Komisaun halo diskusaun ne’e suspende lai no sei marka ba iha fulan Setembru mak foin kontinua fali.”

“Sei suspende lai tanba deputadu sira balun (husi) komisaun (halo) estudu komparativa tanba ne’e mak suspende lai tanba presiza tan materia balun liu-liu artigu balun sira kona-ba rejistu rikusoin.”

Nia hatutan, presiza diskusaun kle’an ba kada artigu iha LAK atu nune’e iha ninia implementasau la hamosu duvidas oioin.

“Bankada hotu-hotu iha konsensus hodi aselera lalais lei KAK ne’e, tanba ne’e mak ami hein de’it komisaun, tanba iha Outubru para uitoan tanba tama ona diskusaun Orsamentu Jeral Estaudu 2020 ne’ebé karik ami diskuti iha Setembru nia laran de’it,” dehan nia.

Tuir nia, importante tebes atu aplika lei ne’ebé fó todan ba ema ne’ebé komete krime korrupsaun. Tan ne’e mak presiza diskuti didi’ak no rona mós opiniaun husi parte relevante sira.

“Tenke diskuti didi’ak, rona opiniaun liu-liu husi ministériu públiku, KAK, PSIK, sira ne’e mak fó opiniaun tanba sira mak sei implementa lei sira ne’e,” dehan nia.

Read 1996 times
Rate this item
(0 votes)
MidAd1