Kuarta, 20 Novembru 2019 | Login

DILI: Deputadu FRETILIN Fabião de Oliveira rekomenda ba governu atu orienta Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) hodi halo supervizaun diariamente ba mega projetu iha Suai.

Published in Ekonomia

DILI: Organizasaun Naun Govermental (ONG) HIR husu ba Governu atu blacklist kompania ne’ebé kaer obra estadu laiha kualidade.

Published in Nasional

DILI: Deputadu Aurelio Freitas husu atu loke investigasaun ba projetu normalizasaun mota Ira-bere, Munisipiu Vikeke, tanba deskonfia mosu erru balun.

Published in Nasional

DILI: Edifisiu foun Komisaun Funsaun Públiku (KFP) too oras ne’e labele kontinua halo ninia kontrusaun, tanba empreza ida ne’ebé implementa obras ne’e “sai kiak” tanba problema krize finanseiru. 

Published in Ekonomia