Items filtered by date: Sábadu, 15 Abril 2023

DILI: Organizasaun Naun Governamentál (ONG), Luta Hamutuk (LH), husu ba governu liu husi Ministériu Saúde (MS) atu prepara ai-moruk ne’ebé kualidade atu kombate moras dengue, tanba desde tinan kotuk dengue oho ema barak.

Published in Nasional

Independente Digital TV