KM Aprova Lei Orgánika Lina Ministériu Featured

By Artur da Luz Novembru 06, 2018 3150
Ministru Prezidensiál Konsellu Ministru, Hermengildo ‘Agio’ Pereira Ministru Prezidensiál Konsellu Ministru, Hermengildo ‘Agio’ Pereira

DILI: Konsellu Ministru aprova Lei Orgánika Liña Ministériu sira, ne’ebé iha tempu badak sei aprezenta ba Prezidente Repúblika hodi promulga, nune'e prepara ba Orsamentu Jerál estadu (OJE) 2019.

Ministru Prezidensiál Konsellu Ministru, Hermengildo ‘Agio’ Pereira hateten, haree ba estrutura OJE 2019 ba liña ministériu no sekretáriu estadu sira, hodi hatama ba sistema, nune'e aprezenta proposta ba debate OJE 2019 semana oin, iha Parlamentu Nasionál.

Nune'e, KM aprova liña ministériu mak Ministériu Transportasaun no Komunikasaun, Ministériu Saúde, Ministériu Ensinu Superiór no Siénsia Kultura, Ministériu Defeza, Ministériu Edukasaun ho sekretáriu estadu lubun ida mak aprova ona.

"Lei orgánika liña ministériu sira nian aprovadu ona espera ita sei lori ba Prezidente Repúblika atu promulga", dehan Agio, iha palásiu Governu, Kinta (31/10).

Nune'e, kona-ba membru Governu na’in sia ne'ebé seidauk toma pose, nia dehan, ne'e kompeténsia tomak Xefe Governu nian kontinua halo diálogu ho Xefe Estadu, nune'e hetan solusaun hodi haforsa boa governasaun.

Tuir nia, Lei Orgánika ne'e importante tanba prepara hodi hatama ba sistema, nune'e prepara ba diskusaun OJE 2019 nian.

Antes ne'e, ekipa tékniku Komisaun Revizaun Orsamentál (KRO) analiza ona proposta adisional orsamentu ba instituisaun estadu no liña ministeriál sira hodi prepara ba OJE 2019.

Maski nune'e, KM seidauk iha desizaun finál ba ekipa KRO kona-ba proposta adisional orsamentu ne'ebé ezije, tanba ezijénsia instituisaun ida-idak nian.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31