Items filtered by date: Sexta, 16 Juñu 2023

DILI: Governu Xina liu husi Asosiasaun Empreza Xina Iha Timor-Leste (AECTL) entrega ekipamentus Servisu Kadeorlogia nian ba Ministériu Saude (MS), iha Hóspital Nasional Guido Valadares (HNGV).

Published in Nasional

 

DILI: Ministru Finansas (MF), Rui Agustu Gomes hatete, hahú 2018 to’o inísiu 2023, Ministeriu Finansas liuhusi Diresaun-Jerál Jestaun Patrimóniu Estadu (DJJPE) implementa ona atividade leilaun husi faze XII to'o faze XV.

Published in Nasional

Independente Digital TV