Alterasaun Lei ZEESM: Hakarak Hasees’ An Husi PR? Featured

By INDEPENDENTE Jullu 06, 2019 4405
Ponte NOEFAN-Oekusse Ponte NOEFAN-Oekusse

DILI: Bloku Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) hahú trasa estratejia hodi bele “hasees” an husi Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo iha nomeiasaun ba kandidatu Prezidente Autoridade Rejiaun Autonomu Espesial Oekusse-Ambeno (RAEOA).

Hanesan públiku hatene, mandatu atual Prezidente Autoridade RAEOA Mari Alkatiri sei remata iha fulan Jullu tinan ne’e nia rohan. Ho nune’e, AMP hahú mós trasa estratejia.

AMP hanesan lakohi atu repete esperensia “moruk” bainhira kandidatu membru governu na’in sia (9) ne’ebé aprezenta ba Prezidente Repúblika hetan pendente. Ho nune’e, ba kargu Prezidente Autoridade RAEOA, AMP hakarak atu halo alterasaun ba lei Zona Espesial Ekonomia Sosial no Merkadu (ZEESM).

Ida ne’e reflete husi proposta AMP nian hodi halo alterasaun ba artigu 19 no 21 Lei ZEESM-RAEOA, ho razaun la kondis ho irarkia governu nian.

“Halo alterasaun artigu rua husi lei númeru 3/2014 kona-ba ZEESM, artigu 19 sei altera kona-ba nomeasaun (Prezidente Autoridade) ZEESM-REAOA nune’e la presiza tan Prezidente Republika mak nomeia maibe liu Primeiru Ministru no liu husi Kosellu Ministru (KM), no altera  artigu 21 kona-ba Ezonerasaun tanba lei anterior permite PR mak ezonera, ho alterasaun lei ne’e mak liu husi governu mak tenke haree naran no governu mak fó posse, tanba RAEOA ne’e pertense no tutela ba governu sentral,” dehan Vise Prezidente Komisaun A trata asuntu Kontitusional no Justisa, Francisco de Vasconcelos iha Parlamentu Nasional, foin lalais.

Tuir nia, molok ne’e governu mak haruka naran kandidatu Prezidente Autoridade RAEOA ba Prezidente Repúblika hafoin PR mak nomeia no fó posse.

“Maibé agora lae, governu propoin naran depois governu mak fó posse, ne’e simples, tanba  ZEESM-RAEOA hanesan parte ida ne’ebé tutela ba governu sentral,” dehan nia.

Relasiona ho mandatu atual Prezidente Administrativu RAEOA ne’ebé besik remata ona, deputadu ne’e dehan, Komisaun A halo hela preparasaun hafoin haruka ba PN hodi diskuti no aprova iha plenaria PN.

“Mandatu Prezidente ZEEMS nian atu hotu ona ne’e mak ita altera lei ne’e, bainhira mandatu seidauk hotu mak ita altera lei ne’e ita viola prinsipiu direitus umanus, tanba ne’e mak antes mandatu atu hotu ita altera lei hodi halo armonizasaun,” dehan nia.

Tuir nia, molok ne’e ema barak mak kestiona no dehan inkonstitusional bainhira aprezenta kandidatu Prezidente RAEOA ba PR, tanba PR ninia kompetensia mak fó posse ba Primeiru Ministru, Prezidente Tribunal Rekursu, Prokuradór Jeral Repúblika, no Komandante F-FDTL.

“Halo nusa mak RAEAO-ZEESM ne’e parte ida ne’ebe tutela ba governu tanba sa mak governu hatama naran ba PR mak hili no fó posse?,” nia kestiona.

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Sábadu, 06 Jullu 2019 14:32

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31