Kinta, 09 Abril 2020 | Login
Ayam potong Ayam potong

Governu sei Hapara Importasaun Ayam Potong Featured

DILI: Governu liu husi enkontru Konsellu Ministru iha planu atu hapara importasaun naan manu (ayam potong) husi rai li'ur, tanba deskonfia kontaminadu ho ai-moruk kímiku ne’ebé afeta ba kankru.

Atu responde ba nesesidade povu nian hodi konsumu naan manu, Governu iha planu atu buka meius hodi dezenvolve fali naan manu Timor hodi distribui iha merkadu.

Sekretáriu Estadu Konsellu Ministru no Komunikasaun Sosiál, Matias Freitas Boavida dehan, Governu liu husi Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) hakarak hapara naan manu importasaun tanba kontaminadu ho ai-moruk formalin.

Naan manu importasaun ne’ebé Governu planu atu trava maka husi Indonézia, Brazíl no nasaun sira seluk, tanba oras ne’e daudaun kestaun gripe manu (flu burung) sirkula makaas.

Ohin loron gripe manu sirkula makaas iha mundu, inklui mós ita Timor-Leste”, dehan Matias, iha Palásiu Governu, kuarta (21/2).

Nia esplika, ekipa tékniku husi MAP halo identifikasaun iha nasaun viziñu Indonézia, deskobre kuaze metade husi komunidade Indonézia lubuk ida mak afeta ba gripe manu tanba konsumu naan manu.

Ne’e duni, nia dehan, Governu esforsu hodi hasa’e produsaun manu timor, liu husi apoia fundu ba grupu kooperativa hakiak manu hodi dezenvolve no distribui iha merkadu.

Ekipa tékniku husi MAP hahú identifika ona grupu balun ne’ebé durante ne’e hakiak manu no manu tolun, ne’ebé iha posibilidade hetan injesaun husi Governu hodi bele haboot produsaun manu no manu-tolun iha rai laran.

Read 2554 times
Rate this item
(0 votes)
MidAd1