Sábadu, 21 Setembru 2019 | Login
Funsionariu Parlamentu Nasional hala’o juramentu durante simu pose husi Komisaun Funsaun Públika (KFP) iha Parlamentu Nasional. FOTO: KFP Funsionariu Parlamentu Nasional hala’o juramentu durante simu pose husi Komisaun Funsaun Públika (KFP) iha Parlamentu Nasional. FOTO: KFP

Nomeasaun Kargu Xefia iha SekJer PN Hamosu Polémika Featured

DILI: Eis ba kargu xefia no eis Diretores Parlamentu Nasionál lamenta ho desizaun Presidente PN, Arão Nóe de Jesus Amaral, ne’ebé ezonera sira husi kargu.

Lamentasaun ne’e mosu tanba Prezidente Parlamenntu Nasionál fó pose ba kargu xefia no divizaun iha Sekretáriadu Jerál hamutuk ema na’in 24 iha loron sesta (15/02) liubá  konsidera la tuir Lei Organizasaun Funsionamentu Administrasaun Parlamentár (LOFAP).

Tuir Eis Diretór Apoiu Parlamentár, Vitor Machado hatete, LOFAP nian katak lista kandidatu ba kargu xefia ka diretores ne’e aprezenta husi Sekretáriu Jerál Parlamentu hafoin Presidente PN nomeia. Bainhira seidauk iha despaxu rekondusaun SekJer mós laiha kompeténsia atu aprezenta lista.

Maibé realidade hatudu katak prosesu nomeiasaun ne’e la tuir lei hateten.

Tuir artigu 45 LOFAP dehan mandatu ba kargu diretores no xefe divizaun sira to’o tinan tolu maibé kargu hirak ne’e seidauk remata, troka tiha iha dalan klaran.

Nia fó ezemplu bainhira Presidente Repúblika, Taur matan Ruak nomeia Presidente Tribunál Rekursu (PTR), Xefe Estadu Francisco Guterres Lú Olo eleitu fali mós labele troka tanba lei mak ko’alia nia mandatu durante to’o tinan haat maske iha manifestasaun polítika maibé lei mak manda.

“Mandatu ba kargu diretores no xefe divizaun sira tenke to’o tinan tolu……maibé seidauk to’o tempu (halo) ona venerasaun,”dehan nia iha PN.

Armando hateten, funsionáriu parlamentu balun servisu tinan 10 resin ona iha esperiénsia barak merese ba kargu xefia sira maibé funsionáriu estajiáriu balun foin tinan ida resin assume ona kargu diretór.

Nia dehan, tuir loloos prezidente PN tenke haree didi’ak kestaun hirak, atu nune’e labele lori servisu parlamentu nian ba iha risku.

Hataan ba kestaun ne’e, Presidente Parlamentu Nasionál, Arão Nóe de Jesus Amaral hatete, nomeasaun ba kargu diretores no xefe divizaun sira bazeia ba reuniaun lideres bankada iha loron 1 fulan-Fevereiru.

Nia dehan, Konsellu Administrasaun mak autoriza halo mudansa ba estrutura haree ba mandatu ne’ebé hotu ona tuir despaxu presidente PN IV lejizlatura nian.

“Ita halo nemeasaun ba kargu diretores ho xefe divizaun sira tuir baze legál iha lei númeru 12/2017 LOFAP nian,” dehan nia iha PN.

Arão esplika, intensaun halo mudansa ne’e atu kumpre regra ne’ebé iha hodi armoniza funsionamentu administrasaun parlamentár nian tuir lei LOFAP no estatutu funsionáriu parlamentu nian.

“Desizaun ne’ebé ami foti hodi troka adjuntu SekJer, direitores no xefe divizaun sira imi (Xefe Divizaun sira no Diretór sira) sente ladún di’ak maibé atu melora di’ak liu funsionamentu PN nian tenke la’o tuir regras,” nia hateten.

Arão husu ba sira hotu hanesan funsionáriu públiku halo servisu nu’udar ema profisionál atu funsiona servisu administrasaun Parlamentár nian tanba ne’e tenke esforsu aan nafatin.

“Ami deputadu sira mak ezerse nia funsaun hanesan ema polítika bainhira to’o tinan lima remata ami sai no foun troka fali maibé imi nafatin iha ne’e to’o reforma ka mate,” nia esplika.

Ba funsionáriu sira ne’ebé nia mandatu ses ona tenke kontribui nafatin ba dezenvolvimentu parlamentu nian hanesan órgaun soberanu ida.

Ba emposadu sira barak foun tanba ne’e haka'as aan servisu hodi halo mudansa ruma iha Parlamentu ne’e tanba tinan 16 órgaun ne’e la iha mudansa nune’e hela de’it.

Ho mudansa ida ne’e atu buka problema jestaun administrasaun Parlamentár nian hodi atinji avansu atu nune’e bele hetan konfiansa públiku liu-liu konsellu administrasaun no deputadu parlamentár sira.

Arão enkoraja nafatin sira atu hatudu prestasaun servisu bazeia de’it ba konstituisaun labele hakru'uk demais ba asuntu polítika ne’ebé bele preojudika ba knaar loloos tuir funsaun publika nian haruka.

Read 1838 times
Rate this item
(0 votes)
MidAd1