Sábadu, 06 Juñu 2020 | Login
Reprezentante Sentru Integradu Jestaun Krize Rui Maria de Araujo ho Ministra Saúde interina Elia dos Reis Amaral halo konferensia ba imprensa iha horas diferente no loron hanesan iha CCD, DIli. Foto Jonio da Costa/INDEPENDENTE Reprezentante Sentru Integradu Jestaun Krize Rui Maria de Araujo ho Ministra Saúde interina Elia dos Reis Amaral halo konferensia ba imprensa iha horas diferente no loron hanesan iha CCD, DIli. Foto Jonio da Costa/INDEPENDENTE

Sentru Integradu Jestaun Krize-MS Relata Dadus Diferente Featured

DILI: Asaun Ministra Saúde interina Elia dos Reis Amaral ne'ebé halo fila fali konferensia imprensa hodi anunsia informasaun kona-ba Covid-19 hafoin reprezentante Sentru Integradu Jestaun Krize Rui Maria de Araujo remata ninia konferensia imprensa ho asuntu hanesan, maibé dadus diferente.

Iha 31 Marsu 2020, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak asina Diploma Ministerial númeru 14/2020, kona-ba estabelesimentu Sala Situasaun Emerjensia husi Sentru Integradu ba Jestaun Krize, tuir lei nú.2/2010, Lei Seguransa Nasionál, hodi kria Sentru Integradu Jestaun Krize.

Sentru Integradu ba Jestaun Krize ne'e nu'udar orgaun espesializada asesoria no konsulta ba koordenasaun teknika operasional ba entidade sira ne'ebé kompoin iha Sistema Integradu Seguransa Nasional.

Sentru Nasionál ne'e bele funsiona hanesan Sala Situasaun iha kazu exesaun konstitusional ne'ebé previstu iha lejislasaun estadu de sitio ka estadu emerjensia.

Durante estadu emerjensia ne'ebé TL aplika daudauk, Sentru Emerjensia sei funsiona nu'udar Sala Situasaun ho kompetensia: Presta apoiu teknika ba Komisaun Interministerial ne'ebé estabelese ona, koordena no monitoriza ezekusaun forsa tarefa sira, akompaña ba evolusaun situasaun, trata informasaun hotu-hotu ne'ebé fó sai husi serbisu kompetente, elabora estudu no proposta ho determinasaun husi komunikasaun interministerial, presta akonsellamentu ba asuntu relasionadu no ezekuta tarefa sira ne'ebé determina ona husi komisaun interministerial.

Hafoin estabelese, iha Kuarta (01/04), reprezentante Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), dr. Rui Maria de Araujo halo konferensia imprensa hodi hato'o situasaun atual relasiona ho pandemia Covid-19 iha TL.

Iha oportunidade ne'e, eis Ministru Saúde no eis Primeiru Ministru ne'e informa mós katak, ba oin, informasaun hotu-hotu kona-ba Covid-19 sei fó sai husi SIJK.

Iha Kinta (02/04), tuku 15.00, Rui halo konferensia imprensa hodi aprezenta dadus Covid-19, maibé hafoin konferensia ne'e remata, Ministra Saúde interina Elia dos Reis Amaral mosu tan hodi halo fila fali konferensia imprensa no hato'o asuntu hanesan.

Ministra Elia mosu ho dadus ne'ebé diferente ho dadus ne'ebé Reprezentante SIJK hato'o. Reprezentan SIJK informa katak, to'o ohin loron iha ema na'in 35 mak sai suspeitu ba Covid-19, husi númeru ne'e ema na'in 22 negativu, na'in ida pozitivu, no na'in 10 mak laiha kondisaun halo analiza. Dadus husi Ministra interina, mediku sira identifika ema na'in 23, na'in 10 halo ona teste no na'in ida mak pozitivu Covid-19, no na'in 12 nu'udar kazu foun.

Hafoin ministra interina remata ninia konferensia, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial Mericio Juvinal ‘Akara’ to'o iha fatin no hato'o katak iha situasaun emerjensia iha komadu iha de'it, no informasaun ofisial tenke fó sai husi gabinete jestaun krize.

“See de'it mak halo informsaun hoax no infórmasaun pesoal, privadu, la reprezenta gabinete krize", dehan Akara. Akara hatete, SEKomS ne’ebé resposavel ba komunikasaun sosial no relasaun publiku asegura katak so gabinete jestaun krize mak iha kompetensia atu fó sai informasaun. Maske serbisu interministerial, maibé Akara dehan, tenke kumpre komandu ida de'it. "Primeiru Ministru mak superior no lidera," nia afirma.

Read 1114 times
Rate this item
(0 votes)