Desizaun Sosa Karreta Foun Seidauk Bele Muda Featured

By Cristina Ximenes Outubru 31, 2018 2269
PPN Arão Noe de Jesus PPN Arão Noe de Jesus

DILI: Desizaun ne’ebé Parlamentu Nasionál (PN) halo ona hodi sosa karreta foun iha orsamentu privativu PN nian labele muda ona. Mudansa sei bele akontese bainhira Konsellu Ministru aprova no fila halo diskusaun iha komisaun espesializada.

“Se dehan atu elimina fali (sosa karreta foun) plenária maka deside, la'ós Prezidente Parlamentu maka deside ne’ebé sala sasaran dirije fali Prezidente maka tenke kansela”, tenik PPN Arão Noe de Jesus iha Palásiu Prezidensiál, Bairru-Pité, horisehik.

Nia esplika, orsamentu privativu ne’e aprova iha plenária tenke asina haruka ba governu hatama ba Orsamentu Jerál Estadu (OJE), aban bainrua tama OJE mai debate espesialidade maka deputadu balun hatama proposta atu elimina, prontu atu admite ba debate no vota.

Agora labele deside iha loron 5 Novembru 2018, tanba prosesu orsamentu sei debate OJE iha komisaun espesializada iha loron 8 Novembru 2018. Nune’e, debate iha plenaria PN parese Dezembru 2018.

“Labele sira mai hakilar ami elimina tiha”, tenik Arão.

Entretantu, kona-ba dada karreta sira ne’ebé III lejizlatura, tuir asesór legál sira, Parlamentu laiha kbiit atu halo despaxu atu foti karreta ne’e iha uma ida-idak, dalan úniku bele halo prosesu ne’e ba legál.

Movimentu Universitáriu Timor Leste (MUTL), iha Segunda (29/10), lori ona petisaun ba Parlamentu Nasionál, maibé sira ezije atu to’o iha 5 Novembru 2018, tenke iha desizaun ida atu muda karreta.

 

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31