Items filtered by date: Domingu, 22 Outubru 2023

DILI: Sekretáriu Estadu Formasaun Profesional no Empregu, Rogéiro Araújo Mendonça, hatete, orsamentu retifikativu ne’ebé aloka ba iha SEFOPE, atinji ona pursentu 75 (75%), husi orsamentu $5.1 milloens.

Published in Nasional

Independente Digital TV