Domingu, 07 Juñu 2020 | Login
Xanana ho taur kampanha Xanana ho taur kampanha

AMP Sei Loke Auto Estrada Husi Vikeke Ba Betanu Too Kovalima Featured

VIKEKE: Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP)  kria tiha ona programa bainhira manan ukun sei loke auto Estrada husi Munisípiu Vikeke liga ba Betanu too Munisípiu Kovalima.

 Portavós AMP,Taur Matan Ruak  dehan, iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (PEDN) 2011-2030 Vikeke sai sentru mina no gás, Betanu sai sentru refinaria no Suai Suplay Base.

Nia dehan, iha PEDN mós governu anteriór uluk sukat ona atu halo auto estrada liga  entre munisípiu tolu ne’e ho distánsia kilómetru 95 liu.

Daudaun ne'e estrada nasionál husi munisipál ba munisipál konstrui daudaun hanesan, Dili, Manatutu, Baukau no Lospalos, Vikeke no Dili ba Likisá too Batugadé, no Dili ba Ermera. 

Read 1636 times
Rate this item
(0 votes)