Sexta, 10 Abril 2020 | Login
Kinta, 16 Fevereiru 2017 09:04

MAE Hakarak Eleisaun Ronda Ida De’it

DILI: Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Dionísio Babo Soares hakarak eleisaun ne’e ronda ida de’it. Atu nune’e, labele estraga osan barak iha eleisaun prezidensiál períodu 2017-2022.

Published in Nasional

DILI: Primeiru Ministru (PM) Rui Maria de Araújo hasoru malu ho Prezidente Repúblika (PR) Taur Matan Ruak hodi deskute kona ba planu ba dezenvolvimentu  2017.

Published in Ekonomia
MidAd1