Segunda, 18 Fevereiru 2019 | Login

Latest News

Mandatu Prezidente Autoridade RAEOA Seidauk Remata

Kuarta, 15 Agostu 2018 10:16 Written by

DILI: Veteranu sira husi Oekusi ezije atu habadak mandatu servisu Prezidente Autoridade Rejiaun Autónoma Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA), maski nune’e tuir lei mandatu ne’e sei termina iha tinan oin.

Samuel Prontu Troka Xanana

Tersa, 14 Agostu 2018 10:34 Written by

DILI: Atuál Diretór Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN), Samuel Marçal prontu atu lidera kargu Ministru Planeamentu Investimentu Estratéjiku (MPIE) hodi substitui fatin, Kay Rala Xanana Gusmão nian.

Tempu Besik, TR Finaliza Auditóriu ZEESM

Tersa, 14 Agostu 2018 10:25 Written by

DILI: Iha tempu besik, Tribunál Kontas sei finaliza prosesu auditoria ba mega projetu Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM) ne’ebé implementa iha Rejiaun Autónoma Espesiál Oekusi- Ambenu (RAEOA).

Popular News

DILI: Parlamentu Nasionál (PN) hahú prosesa ona tenderizasaun ba akizasaun…
DILI: Parlamentu Nasionál (PN) pendente ona kontratu kona-ba tratamentu saúde…
DILI: Bankada FRETILIN husu ba Governu labele ansi transfere osan…
DILI: Planu Governu anteriór hodi dezenvolve instituisaun FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste…