Tersa, 18 Juñu 2019 | Login
Status Guntur Status Guntur

Goblok husi Guntur no Asaun FRETILIN atu Regulariza Medsos Featured

DILI: Bankada FRETILIN iha Parlamentu Nasionál hatudu inisiativa ida atu regulariza media sosial (Medsos). Asaun ida ne’e foti relasiona ho asaun no lia-fuan Timor-oan balun iha media sosial, liu-liu facebook, ne’ebé la respeita lider sira.

Kazu foun liu ne’ebé konsege sai polemika iha públiku mak lia-fuan ne’ebé deputadu Bankada Partidu Libertasaun Popular (PLP) Sabino Soares “Guntur” iha facebook ne’ebé hasai lia-fuan “Goblok” ba PR Lu Olo relasiona ho lista indultu ne’ebé governu aprezenta ba Xefe Estadu.

Iha varanda FB, deputadu Guntur hakerek ho letra boot hotu: “Sekarik disisaun presidente ba koruptores ida ho direitus humanus sein hare ba presuisu ba valor materialismo estadu, hodi implika prosesu libertasaun nasional hodi konsolidasaun independensi ne mos presidente goblok ida hotu”!.

Lia-fuan husi deputadu PLP ne’e hetan ona reasaun maka’as husi lideransa balun, inklui Xefe Estadu Maior FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) Maijor Jeneral Lere Anan Timur.

Lere hasai ‘ultimatu’ ida ba deputadu Guntur no Timor-oan hotu atu labele defama tan lider sira, liu-liu Prezidente Repúblika ne’ebé nu’udar mós Komandante Supremu Forsa Armada.

“Prezidente Repúblika ne’e ami-nia Komandante Supremu Forsa Armadas, deputadu Guntur defema ona Xefe Estadu. Ha’u hatete ema seluk labele repete tan. See mak halo tán, ha’u bele viola lei, la buat ida. Maibé dala-ruma ita viola lei atu rezolve buat ruma ida ne’e mak lei-nain sira haluha tiha,” dehan Lere iha Palasiu Prezidensiál, Bairru-Pité, Kuarta (15/05).

Atu evita mosu tan lia-fuan no asaun la respeitu iha media sosial ba lider sira, Bankada Opozisaun FRETILIN planu ona atu iha tempu badak nia laran prepara proposta lei ida ba regulariza medsos.

“Ha’u hanoin ita tenke halo ona lei ida regresu atu regulariza media sosial atu nune’e ema ida kuandu hasai linguazen la edukativu tenke multa ou kadeia. Ha’u rasik konsidera see-see de’it mak hasai linguazen politika ka laiha moral no etika hodi trata ita-nia lideransa sira, nia la’os ema Timor-oan,” dehan deputadu FRETILIN Fabião Oliveira ba jornalista sira iha PN, Kinta (30/05).

Proposta lei ne’ebé sei prepara iha tempu badak ne’e, nia dehan, la haree ba membru PN ka membru governu, maibé ba see de’it mak brani hasai lia-fuan la edukativu atu tenke responsabiliza.

Tanba, nia dehan, durante ne’e iha kazu barak mak PNTL konsege prosesa maibé ikus mai liberta fila fali tanba lei seidauk iha atu kondena sira.

“FRETILIN la tolera atus ka hahalok mal edukadu ne’e atu buras iha nasaun ne’e. Iha tempu badak ami sei hato’o proposta da lei ida ba PN oinsa atu regularija atividade medsos iha nasaun ne’e,” dehan deputadu ne’e.

Maske nune’e, hanoin husi FRETILIN ne’e iha posibilidade atu la liu iha PN, tanba molok ne’e Ministru Reforma Lejizlativa Asuntu Parlamentar (MRLAP), Fidelis Magalhães hatete, governu seidauk iha hanoin atu produs lei hodi kontrola facebook, liu-liu ba kestaun notisia falsu ne’ebé lansa husi ema sira ne’ebé uza identidade (ID) falsu.

Ministru Fidelis hatete, governu seidauk ko’alia atu regula media sosiál maibé atu ko’alia kona-ba regulamentu iha futuru karik ne’e tenke haree ba direitu fundamentál sidadaun sira atu espresa sira-nia hanoin atu asesu ba informasaun.

“Ha’u la koa’lia atu regula Facebook ka fake news, Timo-Leste atu kotrola ona ida ne’e, ha’u la dehan ida ne’e, ha’u kosiente didiak kona-ba potensia forsa global ne’ebé kompañia facebook iha, ne’ebé ha’u la iha iluzaun ida atu Timor halo kontrolu ketak-ketak ba fake news”, dehan nia, iha abetura forum dialogu imprensa iha salaun São José Katedral.

Pesoalmente Ministru ne’e lakohi preokupa ho ema ne’ebé lansa informasaun falsu, liu-liu ba ataka ema nia privasidade, tanba konsidera ida ne’e nu’udar parte ida husi vida moris nian.

Read 201 times
Rate this item
(0 votes)