Tersa, 12 Novembru 2019 | Login
Kinta, 21 Fevereiru 2019 16:47

Laen Baku Feen tan Lori Oan ba Banin Nia Uma

DILI: Problema kiik dala-ruma bele nakfilak sai problema boot bainhira la kompriende malu sa tan emosaun domina ona parte ida. Ida ne’e mak akontese ba feen ho laen ida ne’ebé hela iha area Taibessi.

Published in Krime
Kuarta, 01 Fevereiru 2017 08:24

Laen Baku Fen iha Tribunal Oin

DILI: Hafoin prosesu julgamentu ba kazu violensia domestika remata, João Batista ne’ebé sai arguidu ba kazu ne’e baku fila fali nia fen, Suzi Pereira. La halimar, João baku kedan iha Tribunal Distrital Dili nia oin.

Published in Krime