Tersa, 26 Marsu 2019 | Login
Items filtered by date: Domingu, 10 Marsu 2019 - Jornal Independente, Timor-Leste - Portal Notisia Diaria
Domingu, 10 Marsu 2019 18:52

La'en Baku Feen tan Ko'alia ho Mane Seluk

DILI: Problema ki'ik dala-ruma bele nakfilak sai problema boot bainhira la kompriende malu satan emosaun no alkol domina ona parte ida. Ida ne’e mak akontese ba feen ho la'en ida ne’ebé hela iha área Bekora.

Published in Krime

DILI: Iha 6 Marsu 2018 liu ba governu Timor Leste ona Australia asina ona akordu kona-ba Fronteira Maritima iha Nova Iorke no lori fila ba idaidak nia nasaun hodi bele ratifika. Maibé hafoin tinan ida, estadu Timor Leste seidauk konsege halo ratifikasaun ba tratadu refere.

Published in Ekonomia