Tersa, 10 Dezembru 2019 | Login

Latest News

PM Alkatiri Aprova Mikro Kréditu Kaebauk

Segunda, 18 Dezembru 2017 11:42 Written by

DILI: Primeiru Ministru, Mari Alkatiri, halo ona aprovasaun ba Mikro Kréditu Kaebauk atu loke ramu iha munisípiu tomak. Nune’e, loke kréditu ba komunidade atu halo negósiu ka kria investimentu ekonómiku iha rai laran.

Comment

Bazaar Baratu iha Lautem Foos La Sufisiente

Sexta, 15 Dezembru 2017 09:19 Written by

LAUTEM: Foos ne’ebé Governu fa'an iha eventu bazaar baratu iha Munisípiu Lautem la sufisiente. Volume kompradór sa’e makaas, nune’e rezerva foos kilograma 25 la to’o ba populasaun sira hotu.

Comment

Deskonfia Bakso Jumbo Uza Formalin

Domingu, 26 Novembru 2017 19:54 Written by

DILI: Ekipa husi Autoridade Inspesaun Fiskalizasaun Atividade Ekonómika Sanitária no Alimentar (AIFAESA), halo inspesaun ba estabelesimentu restaurante ne’ebé faan Bakso Jumbo iha Fatuhada tanba deskonfia uza formalin.

Comment

Popular News

LAUTEM: Foos ne’ebé Governu fa'an iha eventu bazaar baratu iha…
DILI: Laiha garantia ruma ba funsionáriu públiku sira atu bele…
DILI: Stock foos Governu iha armazein menus ona husi tonelada…
DILI: Rezultadu inspesaun ne’ebé Ministériu Komérsiu Indústria (MKI) halo iha…